ถวายพัดรองอักษรพระนาม ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปอาคารพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการถวายพัดรองอักษรพระนามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมทุนพัฒนาวัดประจำท้องถิ่น แด่พระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม จำนวน ๑๐ รูป ซึ่งสอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๖

และถวายพัดรองอักษรพระนามของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พร้อมทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม จำนวน ๔๒ รูป ซึ่งสอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นสำนักเรียนเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นสำนักเรียนที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอนุเคราะห์ไว้นับแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ ครั้นสิ้นพระชนม์แล้ว มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงสืบสานพระกุศลจริยาด้วยการจัดทุนบำรุงพระภิกษุสามเณรและพัดรองอักษรพระนาม เป็นเกียรติยศพิเศษสำหรับเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักนี้ ต่อเนื่องมาตราบจนปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์