งาน “รื่นดนตรีในฤดี” ณ สวนวังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จัดงาน #รื่นดนตรีในฤดี ณ สวนวังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินใจในบทเพลงไพเราะจากโน้ตเพลง ที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เคยทรงเปียโนและทรงขับร้อง

การแสดงดนตรีครั้งนี้ขับร้องโดย นายกรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา , นางสาวเปมิกา เงินส่งเสริม , เด็กหญิงมนภทริตา ทองเกิด และบรรเลงโดยวง Thailand Soloist Chamber

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งสิ่งของจัดแสดงสำหรับประมูล และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รื่นฤดี เพื่อนำรายได้สมทบโครงการ จัดตั้งศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ วชิรพยาบาล ซึ่งจัดแสดงบนพระตำหนัก และภายในอาณาบริเวณวังรื่นฤดี เป็นการสืบสานพระปณิธานเพื่อการสาธารณประโยชน์ และร่วมรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงามพิสุทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวัง

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์