งานประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน”

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” แก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๒๒ คน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ ทุน ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ผู้เรียนดีและมีความประพฤติดี (Best All Around) ตั้งใจเล่าเรียน มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอนุมัติให้เริ่มดำเนินการในพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ครั้นสิ้นพระชนม์แล้ว มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา จึงสนองพระดำริจัดรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดสรรเงินทุนจากมูลนิธิฯ เพื่อสมทบทุนในพระนามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ตามที่ทรงตั้งไว้ในสถาบันการศึกษาเครือข่าย หรือตามที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ตั้งขึ้นไว้ในพระนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการสืบสานพระกรณียกิจด้านการศึกษาให้เจริญรุดหน้าสืบไปสมดังพระปณิธาน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์