ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งขึ้น

วัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานการกุศลโดยไม่แสวงหาผลกำไรในด้านต่างๆ คือ

๑. สืบสานพระปณิธานตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

๒. สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่ผู้ที่สละชีวิต เลือดเนื้อและร่างกายหรืออุทิศตน เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๓. สนับสนุน ส่งเสริมทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมพระเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๔. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้าน วัตถุและการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่ง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนา ถาวรสืบตลอดไป

๕. บำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ ต่างๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๖. ให้ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีและให้ทุนแก่บุคคลใด คณะใด เพื่อศึกษาวิจัยในวิทยาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

๗. บริหารงานวังรื่นฤดีและตำหนักส่วนพระองค์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ตลอดจนจัด กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิ

๘. บริหารจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ รวมทั้งการนำทรัพย์สินให้เช่าในระยะยาว

๙. ดำเนินการ สนับสนุนหรือร่วมมือกับ องค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กร สาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๑๐. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์พระองค์แรก ของมูลนิธิฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

ภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิ้นพระชนม์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุด
cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud