ชีวิตในต่างแดน

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามว่า
“สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี”

ทรงศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ จนมีพระชนมายุย่างเข้า ๑๓ พรรษา จึงเสด็จไปทรงรักษาพระองค์และทรงศึกษาในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ เสด็จออกจากกรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระชนนีโดยรถไฟขบวนพิเศษไปปีนัง จากนั้นประทับเรือเดินสมุทรชื่อ “ยุตแลนเดีย” ต่อไปยัง เมืองมาร์เซลส์ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อเรือถึงมาร์เซลส์ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๑ (สมัยนั้นเปลี่ยนพุทธศักราชขึ้นปีใหม่เดือนเมษายน) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีเสด็จไปทรงรอรับที่ท่าเรือ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ประทับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเพื่อพักผ่อนและ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญระยะหนึ่ง แล้วเสด็จไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙) ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๑ เสด็จไปยัง ประเทศอังกฤษ ประทับที่ตำหนักแฟร์ฮิลล์ แคว้นแคมเบอร์ลีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดเตรียมไว้

สองปีแรกที่ประทับที่ตำหนักแฟร์ฮิลล์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงศึกษาภาษาอังกฤษและเปียโน การประทับที่ประเทศอังกฤษทำให้ทรงมีโอกาสรู้จักคนไทยซึ่งเป็นนักศึกษา ข้าราชการ และนักธุรกิจที่อยู่ในประเทศนั้น ตลอดจนคนไทยที่เดินทางผ่านประเทศอังกฤษไปหรือกลับจากประเทศอื่นมากขึ้นทุกปี เพราะการเฝ้าสะดวกกว่าเวลาที่ประทับอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งต้องมีพิธีการเข้มงวดกว่า ทั้งพระพลานามัยก็แข็งแรงขื้น ทรงมีอิสระในการเสด็จไปตามที่สาธารณะ ชายทะเลและชนบทได้บ่อยและสะดวกกว่าเวลาที่ประทับในประเทศไทย

การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในประเทศอังกฤษเน้นไปทางภาษาอังกฤษและดนตรี ส่วนวิชาอื่นๆ โปรดวิชาภูมิศาสตร์สนพระทัยเรื่องความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ลมฟ้าอากาศ ทรงจำทิศทางของสถานที่เคยเสด็จได้แม่นยำ

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการคำนวณปฏิทินอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทรงใช้กระดาษเขียน เช่นเมื่อมีผู้กราบทูลถามว่า วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๒๓ ตรงกับวันอะไร จะทรงตอบได้โดยเร็วว่าวันเสาร์และจะทรงบอกได้ว่ามีพุทธศักราชใดอีกที่วันที่ ๑ มกราคมจะตรงกับเสาร์ พระองค์ทรงจำได้หมดว่าวันที่ ๑ ของเดือน ทั้ง ๑๒ เดือนจะตรงกับวันอะไร ทรงคำนวณปฏิทินระหว่าง ๓๐๐-๔๐๐ ปีทั้งที่ล่วงมาแล้วและในอนาคต ทรงมีความจำแม่นยำมากในเรื่องตัวเลขเช่น วัน เดือน ปีเกิดของผู้ที่ทรงถาม เมื่อทรงทราบแล้วจะทรงจำได้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังทรงจำเหตุการณ์สำคัญๆ ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษประมาณ ๒ ปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่ออังกฤษถูกโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงต้องทรงอพยพจากที่ประทับหลายครั้ง ทรงผจญต่อความยากลำบากขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภคเช่นชาวอังกฤษทั่วไป

เมื่อสงครามโลกยุติลงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระชนนีประทับที่ประเทศอังกฤษอีกระยะหนึ่ง พระชนนีจึงเชิญเสด็จกลับกรุงเทพฯ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒ รวมเวลาที่ประทับในต่างประเทศ ๒๒ ปี ทรงสร้างวังที่ซอยสันติสุข ถนนสุขุมวิท ประทานนามว่า วังรื่นฤดี เหมือนชื่อวังแห่งแรกที่ถนนสุโขทัย

cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud cloud